Cần thợ gấp! Tiệm vào mùa hè cần nhiều thợ bột và tay chân nước lương ổn định ( bao lương tuỳ theo tay nghề ) chổ làm thoải mái, (gọi là đi làm ngay) bảo đảm vào làm sẽ thích ngay