Salon mới mở gần đây ở Argyle / Northlake. Cần nhiều công nghệ NGAY BÂY GIỜ! Tôi phải gửi khách hàng về nhà vì tôi không thể phục vụ tất cả họ. I-35W và FM 407. Khu vực thu nhập cao. Phát triển nhanh chóng. Chỉ có thẩm mỹ viện trong khu vực.