Tuyển thợ làm tay chân nước va` thợ làm everything. Có phòng riêng cho thợ ở xa nếu cần. Tiệm ở thành phố Viera Florida. 99% Mỹ trắng, khách sang,giá nails cao nhất vùng,tips hậu. Chủ dễ thương, chia turn công bằng, không giành giật. Cell 845-544-6558 & 201-338-7677. Sinh viên làm part-time welcome..