Tiệm đa số khách mỹ trắng, cash/check 60/40, có bonus cho thợ build khách. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết