Tiệm Đẹp, Khách Sang, Tip Cao, Có Nhiều Ưu Đãi cho thợ giỏi. Check/cash 60/40.