TOP NAILS cần đủ dạng thợ: bột, sns, gel, tay chân nước, wax, eyelash. Khách tiệm thích designs tân thời (i.e. chrome, 3D flowers, encapsulation, gắn hột xoàn). Tiệm cách Jimmy Carter 30 phút, Buford Highway 20 phút và Forest Park 30 phút. Xin liên lạc Điển 4044020468 or TEXT Long 6787880094 🙂