Tìm thợ nail biết làm everything có kinh nghiệm và tâm huyết trong công việc. Chỗ làm vui vẻ. Công việc ổn định.