Tiệm rất đông khách ở vùng Birmingham AL, tiệm vui vẻ như gia đình. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc (205) 886-4261