Tiệm rất đông khách ở vùng Bethlehem, GA, tiệm vui vẻ như gia đình. Income average $900/tuần. Xin liên lạc (407) 334-1220.