Tiệm rất đông khách ở vùng Asheville NC, tiệm vui vẻ như gia đình. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Xin liên lạc Cell (828) 279-4808. Shop (828) 296-1515