Tiệm khu my trắng can thợ biết làm everything, lương cao, chỗ làm vui vẽ, có chỗ ở riêng. Xin call hoặc text Jimmy 5032692037