Tiệm Nails Cần Thợ Gấp
(Bao lương hoặc ăn chia tùy ý)
Tiệm Nails gần Beverly Hills. Tiệm đông khách, giá cao, tips hậu, khách dễ thương. Cần gấp thợ Gel, Bột, Waxing, Tay Chân Nước…etc. Bao lương nếu cần. Tiệm thoáng sạch – không khí gia đình – Parking lot dẽ dàng.

Xin liên lạc Kelly after 7pm: (310)531-4849