Tiệm vùng Athens GA hiện đang cần thợ biết làm bột và sns! Ăn chia hoặc bao lương theo tay nghề. Chủ có thể chở đi làm nếu ỡ vùng Lawrenceville. Tiệm gần Trường đại học UGA. Xin liên lạc: 678-469-0018