Tiệm khu mỹ trắng starbuck va tropical smoothie…. đang cần thợ Nữ/ Nam biết làm đủ thứ hoặc tay chân nứoc có bằng Virginia Thật lòng xin liên lạc : Kiều 804-502-0158