Tiem Nails Mỹ trang can gap nhieu tho bột hoặc tay chan nuoc. Khách da số la khách về hưu nen rất de chịu. Income bao đam quanh nam 1200-1800/ tuan. Vo chồng OK . Co chỗ cho thợ ở xa. Moi chi tiết gọi 9104673558 hoặc 910 3190124