Tiêm income cao, khu Mỹ Trắng, cần thợ nail có kinh nghiệm, biết làm hết tất cả, ăn chia hoặc bao lương tuỳ ý. Xin liên lạc 732-476-8290 hoặc 732-476-8264. Không thật lòng xin đừng gọi.