Tiệm nằm trên highway 575, khu woodstock, khu mỹ trắng, khách mùa hè rất đông. Tiệm gần hai trường high school, chick fil a, gần outlet. Giá nails cao, khách dể chịu. Bán tiệm vì lí do gia đình. Nếu thật lòng xin liên hệ Nhân, 818-835-6194