Tiệm nằm trong khu Kroger lớn, Woodstock, highway 575, Exit 8. gần outlet mall, high school, chick fil a. Good location. Tiệm khách mỹ trắng 90%, làm nhiều sns. Khách dể chịu. Cần bán vì lí do gia đình.