Chủ về hưu cần sang lại tiệm Nails trong mall khu Mỹ trắng 100%, tiệm có 6 ghế, 6 bàn, giá Nails cao : fill thường $30, fill gel $40, dipping $45, pedicure $35-75, rent $1566/month (bảo gồm everything ) sang giá $55k. Xin vui lòng liên lạc : minh 701-527-0630