Sang tiệm nails 1300 sqt. Ft. Tiệm mở trên 10 nâm. 4 bàn / 4 ghế. Contact Tony: 318-707-3511