Cần sang tiệm nail khu Woodstock GA , tiệm kế bên chợ Kroger , đa số là mỹ trắng, típ cao, làm sns và gel nhiều. Nếu thật sự có nhu cầu mua xin gọi vào số (818) 835-6194 gặp Steve