Cần Sang Tiệm Nail. Tiệm(2000 sq/ft) Rent $1500 Tiệm có 10 Ghế, 10 Bạn nail. 1 Phòng Wax, 1 Phòng Ăn, 1 Phòng Kho.