Tiem trong khu my trang , tien rent +cam 2600 , income 500/ nam ! Vi khong co nguoi trong coi nen can bAn gap that long xin lien he