Tiệm đang hoạt động 1 space 1300 sft voi income 35k-60k ,sẽ hoàn tất 2 space vao tháng 12 2600 sft .Rent CAM total 6300/month .Lease 10 năm ,khu vực phát triển trường học rất tốt ,Xin liên lạc : 470-305-8146