Cần sang hoặc partner investors
Vì ly do cá nha. Tiệm mới sang trọng income ổn đinh
Tiệm nam ngay khu sang trọng khách local . Nếu anh / chị interesting xin lien lac : 6787906802