Income 20k.thang Tiem cach phi truong Atlanta 25’’
Rent 1,500thang khong tăng mỗi nam. Hiện co 4 tho. Biet Eyelash facia là một lợ thế. Cho vào lam de biết tinh hình tiệm va income