Nha vung Silver Spring , MD. gan beltway 495, metro va bus. Co phong trong o basement cho doc than it nau an thue.

Phong tam, loi di rieng , day du tien nghi . Bao dien nuoc va Wifi.

Xin vui long lien lac :

240 – 603 – 4241