Pawn / cam do
Ban can tien De giai quyet Van De rieng nhanh gon le. Nhung thieu huc tien chua approve tu nha banks, cac xong Ty credit cards De mua, Sam , Sua chua , v,.vv .. trong Thoi gian ngan can tien Gap Gap !
Toi se truc tiep hương Dan va bao vê an Toan , kinh Dao , bao vê su rieng tu cua Ban
* Nu trang ,
VAng , Bac, Hot Xoan ! ! Co Giay kiem
Dinh or Khong co Giay kiem dinh !
* Xe dang luu Thong , co title xe !
* Sung (gun), Dang (ammo ) trong tieu Ban Flórida only ! .
Co Giay to hoac Khong !
Nhieu tu co gia tri tu Ban. Chung toi kiem
Dinh DAnh gia va tien den tay Ban nhanh chong ! Moi luc moi noi !
Xin lien lac Phu
321 999 0322 cell phone !
Text or calling welcome !