Tiệm nail trong khu sang rất đông khách cần gấp thợ biết làm everything hoặc chân tay nước. Tiệm làm rất thoải mái, giá service cao, tips hậu. Làm 5 hoặc 6 ngày/tuần. Bao lương/Bảo đảm income cao mỗi tuần! Xin liên lạc (404)405-9983. BUSY NAIL SALON LOCATED IN UPSCALE CENTER LOOKING FOR EXPERIENCED NAIL TECH WHO CAN DO EVERYTHING OR MANI/PEDI. FRIENDLY WORKING ENVIRONMENT. GENEROUS TIPS, GUARANTEED HIGH INCOME! PLEASE CALL: (404) 405-9983 FOR MORE INFO. THANKS!!