Cần thợ nails có bằng Arizona , Bao lương hơn ăn chia , khu mỹ trắng , tip hậu .
Tiệm đông khách . Xin liên lạc by TEXT number dưới đây .Cám ơn.
Hùng 623 247-9069 or 602 702-9056