Tiệm Nails đang hoạt động tốt và vẫn đang phát triển. Tiệm đang có đầy đủ thợ và chỉ cần một người chủ mới để tiếp tục quãng lý. Tiệm đang có income khoảng $550,000-$600,000 một năm. Vì muốn moving nên muốn bán. Xin vui lòng liên lạc nếu thành thật muốn mua.