Lấy Bằng Nails Nhanh chóng , Đơn giản dể học, Không cần Thi. Cấp Chứng Chỉ ngay sau khi học: Nails, Facial, Full Specialist, Eyelash Extension, MicroBlading, Advanced Classes; Cosmetology; Barber. Đổi Bằng từ các Tiểu Bang về Florida và ngược lại. Renew Bằng không cần thi. Lệ phí thấp.
Liên hệ Cindy 321-295-6104. Email: Pronailsbeautyschoolflorida@gmail.com

Cindynguyenfl@gmail.com