Cần thợ Nails full time/ part time khu mỹ trắng, knoxville, Tennessee. Chổ lam không khí gia dình, vui vẽ , không giành giật. Thật lòng xin goi: 865-361-3599