Cần Thơ nail gấp full time or part time, Tiệm khu Mỹ trắng đông khách,Chỗ làm việc vui vẻ thoải mái,gia nail còn cao,Tiem o Woodstock ,acworth,Ăn chia hoặc bao lương tuỳ y, good tip 770-592-9192
770-608-0119