Cần gấp thợ có kinh nghiệm bột ,SNS và tay chan nước ,biet lam eyelash cang tốt ,Tiẹm it thợ ,dong khách ,income cao ,bao lương neu can,khách hiền sang dể thương ,chổ làm vui vẻ thoải mái ,nêu anh chị em nào muốn tìm chổ làm lau dài xin gọi cindy nhe :6787994057