Gắn máy cà thẻ credit miễn phí và hệ thống quản lý tiệm nail trên 50 tiểu bang.
#Call_me_770_289_7386
-> Dương giúp tiết kiệm $500/tháng cho tiệm nail.
-> Tặng phần mềm quản lý tiệm naill.
-> Tặng máy cà thẻ
-> Tặng tiền mặt cho người giới thiệu
-> Tặng website miễn phí cho khách hàng.
————————————
Duong Merchants: (770) 289 7386
Email: dtrinhatl@gmail.com
Headquater : 1550 Beaver Ruin Rd, Norcross, GA 30093
Văn phòng Texas: 1111 D Bellaire Blvd, Ste 106, Houston, TX 77072

#giftcard #thequatang #giftcardfornailsalon
#duongmerchant #macusa #maycathe #merchantservices
#duongmerchant #macusa #quanlytiennail #phanmemquanlytiemnail #hethongpossystem #máy_cà_thẻ_cho_tiệm_nail #may_credit_card__nail