Vi ly do khong nguoi trông coi phãi move tieu bang khác