Cần thợ biết làm chân tay nước, bột, SNS.
Bao lương Quanh Nam $1300/tuần/6 ngày ( trên ăn chia).
Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao.
Có chỗ ở cho thợ ở xa.
Xin liên hệ số phone : 910-742-3067 ( gặp NHI ).
Thank you