Tiệm đang rất cần thợ Full-time/Part-time. Tiệm nằm ở khu vực Newnan, Georgia. Cách chợ Trinh 30 phút. Tiệm giá cao income $4,000 – $5,000 + tip. Có thể đi chung với chủ nếu cần. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc với David 404-536-4730