Can tho nail gap.biet lam everting. Bao luong 1200 tren an chia. Co phong Cho tho o xuyen bang . Nieu ai that long muon den day lam vui Long goi so dien thoai:601-896-3922 Thankyou