co cho o co to xuyen bang $500/phong nha chay xe ra tiem 5phut

bao luong $1200/tuan on an chia 4/6

Tiem lam tu 9:30-7:00