Anh chị liện lạc qua số điện thoại để có thêm thông tin.