CẦN GẤP thợ nu Tay Chân Nước full, part time vung Loganville/Grayson/ SNELLVILLE (Georgia, 30052). Vùng Mỹ Trắng, giá cao, không trừ tiền supply. 80% Khách Mỹ Trắng. Chổ làm rất thoải mái, ít thợ. pedi: $22, $32, $40, $50. gel $30. Cách Scenic Highway & US 78 khoảng 12 phút. Cách 25 phút từ chợ Assi, Sugarloaf or Pleasant Hill Rd.bao luong neu can . Xin liên lạc: 404-992-1529.