Tiệm đang cần gấp thợ bột và tay chân nước. Tiệm trên đường hwy92 thành phố woodstock. Khách mỹ trắng 100% income cao, tip cao. Chủ trẻ ,vui vẻ hoà đồng. Mới làm sẽ trainning tận tình cho lên tay nghề! Tiệm mở cửa 10am-7:30pm và đóng cửa ngày thứ 2. Thật lòng muốn vào làm xin gọi Vy @ 6787701980. Hi we are looking for nail techinicians to do mani/pedi and/or sns/acrylic. Our salon is off hwy92 of woodstock city, good customers, good income, good tip. Young and friendly manager and team. Willing to train you if you’re new to this job! We open from 10am-7:30pm and closed every monday! Please contact Vy at 6787701980 if interested! Thanks!!!