Tiệm khu Gilbert rất đong khách pedis n dip, cần thợ tay chan nuoc , biet bôt acrylics ,dipping cang tot Full hay pt bao 800-1200. lien lạc 480-822-8617