Cần thợ tay chân nước giỏi, tiệm rất bận . Xin gọi số 489-986-2770.