Can Tim tho nu lam tay Chan nuoc o Cách cho Hong Kong 20 phut tip cao, tiem chu tre vui ve hoa dong , tiem dong cua 7h thich hop cho cac chi co gd