Can Tho nail …Tiem very busy all day…every day…Goi di lam Lien.Tho hien tai lam $1200 up… Tho o xa co cho o rieng ..phong rieng… Neu Khong co xe co the di lam chung voi chu..goi Di Lam lien..9104791910 or 3174353322