Chân giá cao $30-$60, đa sỗ khách làm chân sơn shellac cộng thêm $15-$20. Mỹ trắng, tip nhiều . Income cao quanh năm. Cần thợ chân tay nước shellac, dipping powder. Nếu biết làm p&w income sẽ rất cao. Có nhà riêng tiện nghi cho thợ. Gọi đi làm liền .