Cần 1 receptionist.

Tiệm quá đông khách, gia cao, tip cao cần thợ nail nử có kinh nghiệm hoặc thợ tay chân nước, sẽ trainning. Bao lương trên chia. Tiệm sạch, đẹp, lớn nhất South Lakeland, FLorida không khí làm rất thoái mái, chia turn rất công bằng. Khách Mỹ trắng Tip cao, giá cao……… Manicure $16-$31, pedicure $27-$68, Accrylic gel color $35- $45, UV gel (liquid gel) $50-$60, Dipping $40-$45.

Vui lòng liên lạc Lana (203) 465-9780
Noire The Nail Bar of LakeLand

4620, S Flofida Ave
Lakeland, FL 33813

Cám ơn